ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Welcome to safety

คณะกรรมการบริหาร ฯ

รายละเอียด »

กิจกรรม

หน้าที่

พิจารณานโยบายและ ฯ

รายละเอียด »

อื่นๆ

กฎหมายที่ควรรู้ / กฎกระ ทรวง / ประกาศ / การกำ หนดแบบฟอร์ม

รายละเอียด »

กฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศ
  • ประกาศกระทรวงแรงาน เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน
  • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทำงาน

การกำหนดแบบฟอร์ม

  • แบบการแจ้งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
  • แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ
  • แบบบันทึกการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  • แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย

งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์