ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Welcome to safety

คณะกรรมการบริหาร ฯ

รายละเอียด »

กิจกรรม

หน้าที่

พิจารณานโยบายและ ฯ

รายละเอียด »

อื่นๆ

กฎหมายที่ควรรู้ / กฎกระ ทรวง / ประกาศ / การกำ หนดแบบฟอร์ม

รายละเอียด »

กฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎกระทรวง 

งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   l   Tel: 02 564 4440 - 59 ต่อ 1211  E:plakorn4118@gmail.com