ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Welcome to safety

คณะกรรมการบริหาร ฯ

รายละเอียด »

กิจกรรม

หน้าที่

พิจารณานโยบายและ ฯ

รายละเอียด »

อื่นๆ

กฎหมายที่ควรรู้ / กฎกระ ทรวง / ประกาศ / การกำ หนดแบบฟอร์ม

รายละเอียด »

ติดต่อ

นายพลากร อุบลบาล วิศวกรชำนาญการ

หน่วยอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กองบริหารศูนย์รังสิต


ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 ม.18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

Tel: 02 564 4440 - 59 ต่อ 1211
E:plakorn4118@gmail.com


งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม กองบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์