ธนาคารขยะรีไซเคิล
วัตถุประสงค์การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

1.เพื่อจัดระบบการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิตให้มีประสิทธิภาพ

 2.เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลของนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

3.เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากขยะรีไซเคิลให้กับนักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัย

4.ก่อให้เกิดนิสัยการออมขึ้นในกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ      


การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่า่งเป็นระบบ โดยการนำขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไป ซึ่งจะมีร้านรับซื้อ ของเก่า่มารับซื้อขยะจากธนาคารอีกทีหนึ่ง รายได้ในการบริหารจัดการจากการกำหนดราคาที่แตกต่า่งของราคารับซื้อและราคาจำหนา่ยให้กับสมาชิก