ธนาคารขยะรีไซเคิล

การดำเนินการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ : ตัวชี้วัดที่ 5.6