ธนาคารขยะรีไซเคิล

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. กองบริหารศูนย์รังสิต เชิญ บุคลากร ของคณะ หน่วยงาน สำนัก เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้พลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้อง 203  อาคาร บร.1 โดยมีท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน                                                              ภาพ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.30 น. โครงการอบรมสัมมนา การดำเนินการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ : ตัวชี้วัดที่ 5.6 ระดับความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือGreen University (ระดับหน่วยงาน) ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น3 อาคารโดมบริหาร โดยมีท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพ