ธนาคารขยะรีไซเคิล

ฝ่ายการจัดการ/ดำเนินงาน
แถวที่ 1
น.ส.ศราวดี ชัยทองสกุล  
แถวที่ 2 
นายพงษ์พันธ์ ซาตะนัย

น.ส.รัชดา หงษ์คำ  

น.ส.อรตรี สอาดเอี่ยม
แถวที่ 3
นายประนอม ขวัญบาง

นายประยุทธ สวนสิน

นายมนตรี ช่อผกา 
แถวที่ 4
นายวันชัย มีเพชร

นายอุไร ศรีบุญมา