Loading...

หน่วยงาน/บริการ

งานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการห้องเรียน อาคารบรรยายรวม อาคารเรียน และการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง...

รายละเอียด
งานพัฒนาอาคารภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน ปรับปรุงและการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม...

รายละเอียด
งานรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ

มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยจราจร  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย...

รายละเอียด
หน่วยธุรการกลาง

 มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานสำนักงานของกองบริหารศูนย์รังสิต ประกอบด้วย ด้านบริหารสำนักงาน  ด้านแผนงาน งบประมาณ...

รายละเอียด
โครงการบริหารจัดการขยะ

การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยการนำขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไปซึ่งจะมีร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะจากธนาคารอีกทีหนึ่ง รายได้จากการบริหารจัดการจากการกำหนดราคาที่แตกต่างของราคารับซื้อและราคาจำหน่ายให้กับสมาชิก

รายละเอียด
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นใจของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัย จะได้นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ

รายละเอียด
การจัดการพลังงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ทุกศูนย์การศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยยั่งยืน sustainable

Thammasat University | Sustainable University

รายละเอียด